Categorieën
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg!
Volg ons op FacebookVolg ons op Twitter

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HIPPIQUE MEDIA BV

Artikel 1 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering van werk. Afwijkingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Aanvullend zijn tevens de Regelen voor het Advertentiewezen gedeponeerd bij alle Kamer van Koophandel en ter Griffie van alle Arrondissementsrechtbanken. Aanbiedingen, overeenkomsten m.b.t. levering van drukwerk zijn onderworpen aan de leveringsvoorwaarden voor de grafische industrie, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Als de wederpartij wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten of wenst aan te gaan en behalve deze diens gemachtigde(n) of erfgenamen. Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing indien nadrukkelijk en schriftelijk overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden of de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen
Alle door ons uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend. Advertentiemateriaal dient uiterlijk op de sluitingsdatum in ons bezit te zijn. Het niet op tijd bij ons bezorgen van advertentiemateriaal ontslaat de wederpartij niet van betaling van het onderhevige contract ondanks dat wij niet hebben kunnen presenteren. Eventuele drukproeven dienen omgaand aan ons te worden geretourneerd met een akkoordverklaring of vermelding van op- of aanmerkingen. Drukproeven worden geacht te zijn goedgekeurd als zij tenminste twee dagen in het bezit zijn van de opdrachtgever doch nog niet aan ons zijn geretourneerd.

Artikel 3 Overeenkomst
Een overeenkomst met de wederpartij komt pas tot stand als deze schriftelijk door ons is bevestigd. Eventueel later gemaakte afspraken zijn slechts bindend indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Wij zijn op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van de advertentie en zijn bovendien gerechtigd zonder opgave van redenen de opgegeven advertentie te weigeren. De opdrachtgever vrijwaart de uitgever in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de publicatie van de advertentie(s) voortvloeiend. Indien de werkzaamheden dusdanig zijn dat er geen offerte c.q. orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur als bevestiging van de opdracht beschouwd. De rekening geeft dan de overeenkomst juist en volledig weer. Wij zijn gerechtigd, van de wederpartij zekerheden te eisen omtrent betalings- en overige verplichtingen voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst alvorens (verder) te presenteren. De opdracht tot het plaatsen van een advertentie geeft het recht op een gratis bewijsnummer.

Artikel 4 Prijs
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen. Wij zijn gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de inkoopprijzen, lonen, sociale- en overheidslasten, verspreiding- en verzendkosten, assurantiepremies en andere kosten. Extra bewerkelijke advertenties, onduidelijkheden, ondeugdelijke informatiedragers en andere toeleveringen door de opdrachtgever die ons tot meer werkzaamheden noodzaken dan wij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mochten verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan bij de uitvoering van de telefonisch opgegeven advertenties. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten veroorzaakt door slecht leesbare tekst(en) aangeleverd door de wederpartij. Schade van welke aard ook, ontstaan door het niet of onjuist plaatsen van (een) advertentie(s) valt niet onder de aansprakelijkheid van ons. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door opschorting of annulering van de opdracht onzerzijds op grond van een oorzaak die ons niet kan worden toegerekend of waar sprake is van force majeure.

Artikel 6 Termijn van levering
Een door ons opgegeven afleverings- dan wel plaatsingstermijn van advertenties heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij door ons schriftelijk en uitdrukkelijk word aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. Wij zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding van de bij benadering opgegeven afleverings- of plaatsingstermijn. Overschrijding van de indicatieve levertermijn verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren.

Artikel 7 Overmacht
Onder overmacht wordt te dezen verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Onder “overmacht” wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, werkliedenuitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen (waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden) contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers.
Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet meer voordoen. Is naar ons oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de presentaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken. Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die de overmacht opleveren intreden nadat onze presentatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 8 Afwijkingen
Eventuele reclames dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk bij ons te worden ingediend om voor behandeling in aanmerking te komen. Vanzelfsprekend dient de aard en de grond van de klacht te worden vermeld. Reclames over facturen dienen ook schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na factuurdatum. Indien bovengenoemde termijnen niet in acht worden genomen beschouwen wij de geleverde presentatie en facturering als goedgekeurd door de wederpartij. Reclames kunnen dan niet meer in behandeling worden genomen. Bij onjuiste plaatsing van een advertentie wordt deze in gecorrigeerde vorm gratis herplaatst. Indien herplaatsing niet mogelijk of wenselijk is wordt een korting op de prijs verleend in verhouding tot de zwaarte van de fout tot maximaal 100%. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan ook al is er een klacht ingediend. Bij huis-aan-huis verspreiding van drukwerk streven wij naar een verspreidingsdichtheid van 90-100%.

Artikel 9 Bezorgklachten
Wij aanvaarden geen reclameringen en/of aansprakelijkheid inzake omstandigheden die afwijken van de algemeen geldende omstandigheden.

Als zodanig geldt o.m.:

Elke aansprakelijkheid blijft uitdrukkelijk beperkt tot aanvullende bezorging voor die plaatsen of gedeelten van plaatsen, wijken of straten waar omissies werden aangetoond, en dan nog slechts indien nog drukwerken en/of monsters ter verspreiding beschikbaar zijn. Indien geen drukwerken beschikbaar zijn, zullen de bezorgkosten van de niet verspreide exemplaren, naar rato van het aantal niet in rekening worden gebracht, dan wel zal indien integrale facturering reeds heeft plaatsgevonden, de opdrachtgever naar rato voor de bezorgkosten worden gecrediteerd. De bewijslast dat de folders niet verspreid zijn, berust bij de opdrachtgever.


Reclameringen zijn slechts schriftelijk en binnen een termijn van 5 werkdagen na beëindiging van de overeengekomen termijn van uitvoering van de opdracht mogelijk onder vermelding van 6 positionele postcodes en huisnummers van het klachtadres.
Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen indien deze binnen 3 dagen na uitvoering van de opdracht schriftelijk aan ons zijn doorgegeven.
Mochten wij aansprakelijk blijken voor fouten in de door ons uitgevoerde opdracht dan zijn nimmer tot meer verplicht dan tot het verrichten van aanvullende werkzaamheden of tot vergoeding van maximaal het bedrag verbonden aan de niet, niet volledig of onjuist verrichte werkzaamheden in die plaatsten of gedeelten van plaatsen waar fouten werden geconstateerd.
HIPPIQUE MEDIA B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ten gevolge van het niet, niet volledig en/of niet binnen de overeengekomen periode uitvoeren van de aan haar gegeven opdrachten.
Tenzij deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor telefonische opdrachten of telefonische opgegeven wijzigingen van opdrachten.
Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging, op welk moment van het uitvoeren van de opdracht dan ook, veroorzaakt door force majeure waaronder in elk geval ook zeer slechte weersomstandigheden dienen te worden gerekend.

Artikel 10 Auteursrechten enz.
De opdrachtgever garandeert door het verstrekken van een opdracht tot reproductie of verveelvoudiging dat er geen inbreuk wordt gedaan op auteursrecht of recht van het industriële eigendom. De wederpartij vrijwaart ons, zowel in als buiten rechte, voor alle aanspraken die derden kunnen doen gelden.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen blijven wij rechthebbende op het auteursrecht van door ons vervaardigde werken zoals kopij, ontwerpen, foto’s, programmatuur e.d.

Artikel 11 Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen netto te geschieden zonder korting of schuldvergelijking. Alle betalingen strekken primair tot voldoening van de langst openstaande vorderingen als ook van eventuele nog te betalen rente en kosten. In gevallen dat de wederpartij:
In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd:
Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; Enige uit kracht de Wet of deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt; Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte ervan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden, het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente. Bij overschrijding van bovengenoemde betalingstermijn is de wederpartij vanaf de factuurdatum 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 150,-.
De reclamebureaus en/of reclamekantoren zijn tegenover ons aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst. Bij ingebreke blijven van betaling door het reclamebureau/ kantoor blijft de adverteerder voor betaling aan ons aansprakelijk.

Artikel 12 Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen wederpartij en ons wordt beheerst door het Nederlandse recht

Betaal veilig met iDeal